MENÜÜ

TESRON EHITUS OÜ VIDEOVALVE ANDMEKAITSETINGIMUSED

1. Sissejuhatus

Tesron Ehitus OÜ (edaspidi Tesron) on ehitusettevõte, kes teostab ehitustöid Tesroni ja tema kliendivahelise töövõtulepingu alusel kliendi ehitusobjektil. Vastavalt töövõtulepinguile kohustub Tesron tagama iga ehitusobjekti välialal valvekaamerate olemasolu. Tesron kasutab nimetatud kohustuse täitmisel valvekaamera teenuseid pakkuvaid ettevõtteid. Tesroni eesmärgiks on tagada, et valvekaamerate kaudu isikuandmete salvestamine ja töötlemine toimuks õiguspäraselt, läbipaistvalt ja austades isikute õigusi. Käesolevad videovalve andmekaitsetingimused (edaspidi Tingimused) on kättesaadavad Tesroni veebilehelt.

Tingimused annavad Teile ülevaate:

 1. kes on isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktisik (punktid 2 ja 3);
 2. kus isikuandmeid kogutakse (punkt 4);
 3. milliseid isikuandmeid kogutakse ja kuidas neid töödeldakse (punkt 5);
 4. mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid (punkt 6);
 5. kas Teie isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele (punkt 7);
 6. kuidas ja kui kaua salvestisi säilitatakse (punkt 8);
 7. andmesubjekti õigused (punkt 9).

Isikuandmete alla kuulub igasugune teave, mille abil on Tesronil võimalik tuvastada Teie isikut (s.h kuid mitte ainult Teie visuaalne kujutis).

2. Isikuandmete vastutav töötleja

Tesron Ehitus OÜ (registrikood 11926901)
Meistri tn 22, 13517 Tallinn
E-post: info@tesron.ee

3. Kontaktisik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui soovite kasutada Tingimustes kirjeldatud õigusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@tesron.ee

4. Salvestuspiirkond

Videokaamerad on paigaldatud konkreetse ehitusobjekti väliterritooriumile, kus Tesron täidab enda kliendiga sõlmitud töövõtulepingust tulenevaid kohustusi. Territooriumil on üles pandud nõuetekohased videovalve sildid, millelt leiab viite Tingimustele. Videovalve sildid asuvad ehitusobjekti sissepääsu juures, juhtides Teie tähelepanu salvestamisele, mis toimub ehitusobjekti territooriumil Teie enda, Tesroni ja konkreetse kliendi huvides. Tesroni jaoks on oluline, et ehitusobjektile sisenev isik oleks teadlik ööpäevaringsest videosalvestamisest.

5. Kogutavad isikuandmed

Videosalvestamise käigus kogub ja säilitab Tesron visuaalset teavet kõikide isikute kohta, kes sisenevad jälgitavale alale ja on oma välimuse või muude konkreetsete elementide põhjal tuvastatavad. Videosalvestamise teel kogub Tesron Teie identifitseerimise ja selle kinnitamisega seotud andmeid nagu: (a) näokujutis; (b) isiku liikumine ja muu ehitusobjektil toime pandud tegevus; (c) väljapaistvad füüsilised eripärad; (d) kehaehitus ja riietus; (f) eriliigilisi isikuandmeid juhul, kui ehitusobjekti välialal on aset leidnud tööohutusega seotud intsident.

Tesron ei jälgi videosalvestisi reaalaajas. Videosalvestiste ülevaatamine toimub üksnes juhul, kui leiab aset vastav sündmus (nt varguse intsident, välialal toimunud tööõnnetusjuhtum, ehitusega seotud faktilise asjaolu väljaselgitamine vms), mis tingib vajaduse videosalvestiste tagantjärele ülevaatamiseks. Taolisel juhul on videosalvestisele Tesroni juhatuse liikme nõusolekul juurdepääs ehitusobjektil tegutsevatel Tesroni töötajatel.

6. Töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid

Tesron kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 1. Leping – Tesroni ja tema kliendi vahel sõlmitud töövõtulepingu nõuetekohaseks täitmiseks kliendi ehitusobjektil ning võimaliku lepingulise vaidluse tekkimise korral lepingu nõuetekohase täitmise tõendamiseks;
 2. Seadus – Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate kohustuste täitmine ehitusobjektil töötavate töötajate elu ja tervise kaitse eesmärgil ning vajadusel Tesroni-poolsete kohustuste nõuetekohase täitmise tõendamine; ehitusalastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine;
 3. Õigustatud huvi –vara kaitse eesmärgil on turvameetmete osana kasutusel videovalve. Videovalve abil on võimalik tuvastada vara vargust, vandalismi ja muid õigusrikkumisi ning kaitsta Tesroni huve vastavates menetlustes.

Videovalve annab Tesronile võimaluse kaitsta õiguslikke nõudeid ja õigustatud huve, avastada ja ennetada ebaseaduslikku tegevust. Tesron on põhjalikult kaalunud nii enda õigustatud huvi kui ka andmesubjektide õigusi ja riske eraelu riivele ning jõudnud järeldusele, et Tesroni õigustatud huvi on eelkõige oma ja klientide vara kaitseks ja rikkumiste ennetamiseks ning nende eesmärkide täitmine kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused.

Tesron töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 1. Lepingujärgsete ehitusprotsesside nõuetekohase toimimise kontrollimine;
 2. Ehitusalastest õigusaktidest tulenevate kohustuste järgimise kontrollimine;
 3. Õigusrikkumiste tuvastamine ehitusobjektil (sh tööohutusalased rikkumised, ehitusalastest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumised, varavastased rikkumised ja kuriteod, s.h kõrvaliste isikute tuvastamine ehitusobjektil) ja kaasabi osutamine uurimisorganitele;
 4. Pretensioonide ja nõuete esitamise korral Tesroni õiguste kaitsmine videosalvestise kaudu (sh kliendikaebused, ehitusdefektide avastamine).

7. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ja väljaspoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse

Juurdepääs videosalvestistele on meie volitatud töötlejatel, s.o ettevõtetel, kes pakuvad meile videovalve teenuseid (s.h AS G4S Eesti, Hansavalve OÜ). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Tesronilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Tesronil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Isikuandmeid võidakse edastada väljaspoole ELi ja EMP riike. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse väljaspool ELi või EMP riike, hoolitseme selle eest, et volitatud töötleja oleks võtnud kohustuse täita ELi komisjoni näidistingimusi isikuandmete töötlemise kohta ja juhul kui vajalik, rakendab täiendavaid turvameetmeid.

8. Salvestiste säilitamise viis ja tähtaeg

Videosalvestisi säilitatakse volitatud töötleja serverites üldjuhul seni kuni see on vajalik tulenevalt andmete töötlemise eesmärgist (nt ehitusobjektil töövõtulepingust tulenevate ehituskohustuste täitmine), aga maksimaalselt 30-60 kalendripäeva, pärast mida salvestised kustutatakse.

9. Isikuandmete kaitsemeetmed

Tesron kasutab ning tagab, et ka volitatud isikud kasutavad isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke füüsilisi turvameetmeid kui ka elektroonilisi andmekaitsealaseid turvameetmeid (programme), mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on piiratud isikutel, kellele on see vajalik tööülesannete täitmiseks ja kes on saanud selleks vastavad volitused.

10. Teie kui andmesubjekti õigused

Teil on igal ajal õigus saada kinnitus selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, niisamuti taotleda Tesronilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele ning teatud juhtudel on Teil õigus nõuda Teie kohta käivate isikuandmete kustutamist. Kui on alust arvata, et videosalvestisi võib siiski vaja minna Tesroni vastu esitatavate nõuete kaitsmiseks, nõuete esitamiseks või realiseerimiseks; töökohustuste, -reeglite mittetäitmise uurimiseks, toimepandud süüteo või muu intsidendi või varalise kahju kaasa toonud sündmuse uurimiseks, siis sellisel juhul ei ole võimalik täita Teie taotlust enda kohta käivate isikuandmete kustutamiseks.

Juhul kui oleme Teie kohta andmeid kogunud, siis on Teil õigus saada teada, mis on nende kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta.
Teil on alati õigus pöörduda ja esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile, kui kahtlustate, et oleme Teie isikuandmeid ebaõigesti töödelnud. Lisateavet leiate aadressilt https://www.aki.ee/et